Personalo nuoma tarp susijusių asmenų: išlaidų atlyginimas ar PVM apmokestinamosios paslaugos

Vienoje iš bylų teismai sprendė klausimą, ar patronuojančiosios bendrovės personalo nuoma arba komandiravimas, kai patronuojamoji bendrovė kompensuoja tik su tuo susijusias išlaidas, turi būti laikoma išlaidų atlyginimu ar PVM apmokestinama veikla, kuriai gali būti taikoma PVM atskaita.

ETT nurodė, kad:

  1. abi įmonės yra apmokestinamieji asmenys, paslaugų teikimas vyko šalies viduje ir vadovo komandiravimas yra priskiriamas paslaugų tiekimui;
  2. sprendžiant, ar paslaugų teikimas vyko už atlygį, reikia nustatyti, ar tarp teikėjo ir gavėjo yra teisinis ryšys, kai įvykdoma abipusė prievolė, o teikėjo gautas atlygis yra reali gavėjui suteiktos paslaugos vertė. Taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys;
  3. patronuojamosios bendrovės atliktas sumų, kurias sąskaitose faktūrose nurodė jos patronuojančioji bendrovė, sumokėjimas buvo sąlyga, kad patronuojančioji bendrovė komandiruotų vadovą, o patronuojamoji bendrovė šias sumas sumokėjo tik kaip atlygį už komandiravimą, todėl tarp šių dviejų prievolių yra tiesioginis ryšys;
  4. atlygio suma, kuri yra lygi ar didesnė nei išlaidos, kurias apmokestinamasis asmuo patyrė teikdamas paslaugą, nėra reikšminga PVM apmokestinimo tikslais, t. y. tokia aplinkybė negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio ryšiui.

Arūnas Šidlauskas

mokestinių ginčų advokatas