Numatote reorganizavimą, pertvarkymą, sudarote sandorius – pradėkite nuo ekonominio turinio ir verslo logikos

Nemaža dalis įmonių, vykdydamos reorganizavimus, turto atskyrimą ar akcijų padalijimą, siekia tai atlikti be mokesčių ar su minimaliomis mokesčių sąnaudomis. Tačiau siekiant šių tikslų, dažnai galvojama tik apie mokestinę naudą, neužpildant sandorių ekonominiu turiniu.

Europos Teisingumo Teismas ir Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas yra apibrėžę piktnaudžiavimo mokesčių srityje koncepciją. Piktnaudžiavimu pripažįstami atvejai, kai mokesčių mokėtojas sukuria transakcijų eilę, nesiejant jų su ekonominiu pagrindimu, o pagrindinis tokių sandorių tikslas yra mokestinės naudos įgijimas. ETT yra suformulavęs dvi būtinas sąlygas, kad konstatuoti piktnaudžiavimą:

  1. transakcija atitinka formaliąsias sąlygas, nustatytas teisės aktuose ir dėl to yra įgyjamas mokestinis pranašumas, kuris prieštarauja ES ir nacionalinės teisės siekiamiems tikslams;
  2. pagrindinis sandorių tikslas yra mokestinio pranašumo įgijimas, tačiau sandoriai neturi ekonominio ir verslo pagrindimo.

Atitinkamai, apie ekonominį sandorių ar reorganizavimų pagrindimą reikia pagalvoti prieš pradedant juos vykdyti, siekiant kad transakcijos nebūtų pripažintos piktnaudžiavimu. Tam tiktų, pvz., valdybos posėdžio protokolas su projekto aprašymu ir siekiamais tikslais, reorganizavimo sąlygų dalis ar kitas bendrovės organų patvirtintas dokumentas.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas