Mokestinių nuostolių perkėlimo laikotarpis

Pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe perduoti vieno vieneto mokestinius nuostolius kitam tai pačiai įmonių grupei priklausančiam vienetui. Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas nagrinėdamas tokio pobūdžio mokestinę bylą nurodė, kad nuostolių perkėlimui turi būti įvykdytos visos šios kumuliatyvios (t. y. turinčios egzistuoti kartu) sąlygos:

(1) įmonių grupėje patronuojanti įmonė tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančio dukterinės įmonės akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį;

(2) atitinkamo laikotarpio mokestiniai nuostoliai perduodami tarp šiai įmonių grupei priklausančių vienetų;

(3) mokestiniai nuostoliai perduodami tarp vienetų grupės vienetų, kurie toje grupėje be pertraukų yra ne trumpiau kaip dvejus metus, skaičiuojant iki mokestinių nuostolių perdavimo dienos, arba mokestinius nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (vienetai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip dvejus metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos;

(4) mokestinius nuostoliai perduodami tam vienetui, kuris turi teisę jam perduotais nuostoliais sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis);

(5) perduodami mokestiniai nuostoliai už 2010 metų ar vėlesnį mokestinį laikotarpį.

Pelno mokesčio įstatymo 56-1 straipsnis nenustato jokio (specialaus) termino, iki kada vienetai gali pasinaudoti galimybe perkelti atitinkamo laikotarpio mokestinius nuostolius. Nesant specialių įstatymo nuostatų, atitinkamo mokestinio laikotarpio mokestinių nuostolių perkėlimas galimas (ir tikslinimas) per visą minėtą mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties laikotarpį, nustatytą Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnyje. Todėl pvz., 2011 metų mokestiniai nuostoliai tarp tos pačios įmonių grupės vienetų galėjo būti perkelti ir 2014 metais.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas