MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI, ĮSIGALIOJĘ 2014 M. SAUSIO 1 D.

ĮMONIŲ TEISĖ

Nuostolių perkėlimo ribojimai

Pagal naujausius LR Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, perkeltų nuostolių suma negali  viršyti 70% įmonės pajamų per fiskalinius metus. Pajamos apskaičiuojamos atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Šis ribojimas netaikomas juridiniams asmenims, kuriems gali būti taikomas sumažintas 5% pelno mokestis.

Draudimo bendrovių investicinės pajamos turi būti apmokestinamos

Visų ne gyvybės draudimo kompanijų investicinės pajamos turi būti apmokestinamos, įskaitant gyvybės draudimo bendrovių investicines pajamas iš dividendų ir kito paskirstytojo pelno.

Investicijų skatinimo pratęsimas

Investicijų skatinimas buvo pratęstas papildomiems 5 metams.

Apmokestinamas pelnas gali būti sumažintas iki 50% investicinių išlaidų, patirtų per 2014-2018 metus.  Investicinio turto sąrašas buvo išplėstas – įtraukti sunkvežimiai, priekabos ir puspriekabės.

Pažymėtina, kad apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 1 milijono litų per mokestinį laikotarpį.

Dvejopų mokesčių skatinimas filmų rėmėjams

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną už 2014 ir tolesnius metus, juridinis asmuo gali atskaityti neatlygintinai suteiktas lėšas filmų, atitinkančių LR Pelno mokesčio įstatyme nustatytus reikalavimus, kūrimui per 2014-2018 metų laikotarpį.

Be to, iš neapmokestinamų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75% neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje.

Pelno mokesčio mokėjimas

Pelno mokestis už 2013 ir tolesnius metus turi būti sumokėtas iki metinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino – t.y. iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Mokesčių lengvatos kapitalo prieaugiui po akcijų perleidimo

Pagal LR Pelno mokesčio įstatymą pajamos, atsiradusios dėl pakilusios lėšų vertės po akcijų perleidimo yra neapmokestinamos, jei yra registruotos ar kitaip organizuotos Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta sutartis dėl dvigubo apmokestinimo vengimo, jei akcijas perleidžiantis vienetas ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo daugiau kaip 25% balsų suteikiančių akcijų arba, jei akcijos buvo perleistos reorganizavimo atveju, kai akcijas perleidžiantis vienetas be pertraukų bent tris metus turėjo daugiau kaip 25% balsus suteikiančių akcijų.

Nepriklausomai nuo to, kokia akcijų dalis turima, ši mokesčio lengvata turi būti taikoma, kai akcijos parduodamos pagal galiojančius įstatymus.

PVM

Lengvatinių PVM tarifų pakeitimai

Lengvatinio 9% PVM tarifo šildymo energijai ir karštam vandeniui taikymas  pratęstas iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos lengvatinis 9% PVM tarifas taikomas turizmo reikmėms ir apgyvendinimo paslaugoms.

Lengvatinio 5% PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos įrangai, kuriems taikomos kompensacijos iš valstybės biudžeto, pratęstas neribotam laikui.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. 5% PVM tarifas taikomas importuojamoms techninės pagalbos priemonėms, skirtoms asmenims su negalia.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Nuo 2014 m. sausio 1 d.  įsigalioja šie LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

1)      Prekyba vertybiniais popieriais neturi būti laikoma individualia veikla. Vadinasi, tokioms pajamoms turi būti taikomas 15% pajamų mokesčio tarifas.

2)      Gyventojų pajamų mokesčio tarifas nuo paskirstyto pelno, įskaitant dividendus, apskaičiuotus ir deklaruotus per 2014 ir tolesnius metus, turi būti sumažintas nuo 20% iki 15%.

3)      Palūkanos už indėlius ir skolos vertybinius popierius, įskaitant įmonių obligacijas, turi būti apmokestinamos, jei palūkanų suma viršija 10 000 Lt. Be to, palūkanos už indėlius, esančius EEE kredito įstaigose, taip pat, jei indėlių sutartys buvo sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. – neapmokestinamos.

4)      Jei kapitalo prieaugis pardavus vertybinius popierius yra didesnis nei 10 000 Lt, turi būti taikomas 15% gyventojų pajamų mokestis. Neapmokestinamas kapitalo prieaugis, kuris nesiekia 10 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad neapmokestinamas 10 000 Lt prieaugis netaikomas, kai: a) akcijos parduodamos dėl įmonės likvidavimo; b) akcijos parduodamos jas išdavusiai įmonei; c) nominali turimų akcijų vertė buvo padidinta per įmonės įstatinio kapitalo padidėjimą.

5)      Visiems Valdybos ir Stebėtojų tarybos narių išmokoms (įskaitant metinių premijų)  turi būti taikomas standartinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

6)      Neapmokestinamas minimumas išaugo 100 litų (iki 570Lt) ir augs iki 700 Lt nuo 2015 metų sausio 1 dienos.

Papildomas neapmokestinamasis dydis padidinamas 100 Lt už kiekvieną vaiką.

 

Šios mokesčių lengvatos buvo panaikintos nuo 2014 sausio 1 dienos:

1)      Gautoms palūkanoms už paskolas juridiniams ir fiziniams asmenims turi būti taikomas standartinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas (iki 2014 nebuvo apmokestinama, jei atitinka tam tikrus kriterijus);

2)      Vertybinių popierių, įsigytų po 1999 m. sausio 1 d., pardavimui turi būti taikomas standartinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas, neatsižvelgiant į laikotarpį ar akcijų skaičių.