Mokėjimo kortelių apdorojimo paslaugų apmokestinimas PVM

Šioje byloje į Europos Teisingumo Teismą (ETT) kreipėsi bendrovė „Bookit“, kurios visos akcijos priklauso „Odeon Cinemas Holdings Limited“ (toliau – „Odeon“). Pastarajai bendrovei priklauso kino teatrų tinklas Jungtinėje Karalystėje, kuri jį ir eksploatuoja. Deklaruota „Bookit“ komercinė veikla – mokėjimų debeto ir kredito kortelėmis apdorojimas, teikiamas „Odeon“ priklausančios grupės klientams. „Bookit“ gauna pajamas tik iš sandorių, susijusių su „Odeon“ priklausančia grupe, ir iš šių kino teatrų klientų.

 

„Bookit“ teikia „Odeon“ mokėjimo kortele apdorojimo paslaugas, tačiau už jas iš „Odeon“ ar iš klientų neima jokių komisinių. „Bookit“ vykdo pardavimą telefonu ir internetu, veikdama kaip „Odeon“ agentė. Vykdant šį pardavimą, klientas, pirkdamas bilietus, debeto arba kredito kortele sumoka bilieto kainą ir minėtus komisinius už mokėjimo kortele apdorojimo paslaugą. Mokėjimus debeto ir kredito kortele, kuriuos „Bookit“ gavo iš „Odeon“ kino teatrų bilietus pirkusių klientų, pagal paslaugų teikimo sutartį apdorojo aptarnaujantis bankas. Šioje sutartyje buvo numatyta, kad aptarnaujantis bankas kredituoja „Bookit“ sąskaitą visa operacijų, dėl kurių jam buvo pateikti duomenys, susiję su atitinkamomis operacijomis kortele, suma. Joje taip pat buvo numatyta, kad „Bookit“ arba prireikus „Odeon“ turi pirmiausia, prieš atlikdama kiekvieną pardavimą, iš savo aptarnaujančio banko gauti autorizavimo kodą, kurį suteikia kortelės turėtojo bankas, vadinamas „kortelę išdavusiu banku“, ir kuriuo iš esmės patvirtinamas kortelės galiojimas ir lėšų buvimas. Antra, įsitikinti, kad šis kodas yra įtrauktas į bylą, vadinamą „atsiskaitymų byla“, kurioje nurodomi operacijų kortele duomenys, kuriuos dienos pabaigoje reikia perduoti kortelę išdavusiam bankui siekiant užbaigti mokėjimus.

„Odeon“ ir „Bookit“ taip pat sudarė atskirą paslaugų teikimo sutartį su „DataCash Limited“. Pagal šią sutartį „DataCash“ teikė „standartines mokėjimo banko kortele paslaugas“. Šios paslaugos apėmė autorizavimo kodų gavimą „Bookit“ vardu ir naudai, pateikus aptarnaujančiam bankui reikiamus prašymus dėl autorizavimo ir gavus atitinkamus atsakymus, ir duomenų apie autorizavimą saugojimą bylų pakete. Tai leido sužinoti, ar pardavimą atliko „Odeon“ kino teatruose, ar „Bookit“ nuotoliniu būdu, kad būtų atsiskaityta su aptarnaujančiu banku.

Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius sprendė, kad „Bookit“ klientams, perkantiems „Odeon“ kino teatro bilietus, už atlygį, apibrėžiamą kaip komisiniai už mokėjimo kortele apdorojimą, teikiamos paslaugos nėra paslaugos, kurių teikimas neapmokestinamas PVM, su kuo „Bookit“ nesutiko.

Jungtinės Karalystės teismas kreipėsi į ETT, iš esmės siekdamas išsiaiškinti, ar PVM direktyvos 135 str. 1 d. d punktas turi būti aiškinamas taip, kad šiame punkte numatytas neapmokestinimas PVM taikomas ir vadinamajai „mokėjimo kortele apdorojimo“ paslaugai, teikiamai apmokestinamojo asmens, šios paslaugos teikėjo, kai asmuo per šį paslaugos teikėją perka kino teatro bilietą, kurį jis parduoda kito subjekto vardu ir naudai ir už kurį šis asmuo sumoka debeto arba kredito kortele.

ETT nurodė, kad PVM direktyvos 135 str. 1 d. d punkte numatyta, kad valstybės narės neapmokestina sandorių, įskaitant derybas, dėl indėlių ir einamųjų sąskaitų, mokėjimų, pervedimų, skolų, čekių ir kitų apyvartinių dokumentų, išskyrus skolų išieškojimą. Pagal šią nuostatą, neapmokestinami sandoriai yra apibrėžti pagal teikiamų paslaugų pobūdį, o ne pagal paslaugos teikėją ar gavėją. Todėl neapmokestinant netaikoma sąlyga, kad sandorius būtų įvykdžiusi tam tikros rūšies įstaiga ar juridinis asmuo, jei nagrinėjami sandoriai yra finansiniai. Tam, kad nagrinėjamos paslaugos būtų kvalifikuojamos kaip sandoris dėl pervedimų, kaip jis suprantamas pagal PVM direktyvos 135 str. 1 d. d punktą, jos turi sudaryti bendrai vertinamą atskirą visumą, atliekančią tokiam pervedimui būdingas ir esmines funkcijas, dėl kurios pervedamos lėšos ir pakeičiama teisinė ir finansinė padėtis. Šiuo atveju reikia atskirti pagal PVM direktyvą neapmokestinamą paslaugą nuo teikiamos vien fizinės ar techninės paslaugos. Todėl pirmiausia reikia išnagrinėti paslaugų teikėjo atsakomybės apimtį, ypač klausimą, ar ši atsakomybė yra tik už techninius aspektus, ar apima būdingas ir esmines sandorių funkcijas.

Įvertinęs šiuos aspektus, ETT konstatavo, kad neapmokestinimas PVM, numatytas sandoriams dėl mokėjimų ir pervedimų, netaikomas vadinamajai „mokėjimo kredito arba debeto kortele apdorojimo“ paslaugai, kurią teikia apmokestinamasis asmuo, šios paslaugos teikėjas, kai asmuo per šį paslaugos teikėją perka kino teatro bilietą, kurį tas apmokestinamasis asmuo parduoda kito subjekto vardu ir naudai bei už kurį jį perkantis asmuo moka debeto arba kredito kortele.