Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl atleidimo nuo delspinigių, nesant įstatyme tam nustatytų pagrindų

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl apskaičiuotų PVM delspinigių po mokesčių administratoriaus nurodytų trūkumų pašalinimo.

 

Pareiškėjas paaiškino, kad inicijavo ginčą dėl jo prašymo netenkinimo atleisti nuo 57 125 Lt PVM delspinigių, susidariusių patikslinus PVM deklaracijas. Delspinigiai apskaičiuoti pareiškėjui (bendrovei) jau pašalinus trūkumus, nustatytus mokesčių administratoriaus operatyvaus patikrinimo pažymoje.

Teisėjų kolegija sutinka su mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmosios instancijos teismo, vertinimu, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 100 ir 141 straipsniuose numatytų pagrindų atleisti pareiškėją nuo visų ar dalies apskaičiuotų delspinigių. Tačiau yra spręstinas klausimas dėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės, jog jam buvo apskaičiuota pernelyg didelė delspinigių suma, sudaranti 41,5 proc. apskaičiuotos ir sumokėtos mokesčių sumos.

Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs kad teismai, vykdydami teisingumą, privalo užtikrinti Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose išreikštos teisės įgyvendinimą, garantuoti teisės viršenybę, apsaugoti žmogaus teises ir laisves. Konstitucijoje įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; <…> vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d. nutarimai).

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamai bylai aktualias aplinkybes: pareiškėjas geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi; pasiūlius įmonei patikslinti PVM deklaracijas ir sumokėti mokestinę nepriemoką, neskundė mokesčių administratoriaus veiksmų; nors ir pavėluotai, sumokėjo pagal patikslintas PVM deklaracijas papildomai apskaičiuotą PVM; tarp pareiškėjo ir jo kontrahento vyko teisminis ginčas dėl atliktų paslaugų ir apmokėjimo už jas, kuris baigėsi tik Vilniaus apygardos teismui patvirtinus taikos sutartį, sumažino pareiškėjui apskaičiuotus PVM delspinigius 50 procentų.

LVAT formuojama praktika analogiško pobūdžio bylose rodo, kad, neatsižvelgiant į tai, jog MAĮ nėra pagrindų, dėl kurių asmuo gali būti atleistas nuo priskaičiuotų delspinigių, tačiau teismas, įvertinęs visas aplinkybes bei atsižvelgdamas į teisingumo ir protingumo principus, turi teisę delspinigius sumažinti.