Jeigu praleidote skundo padavimo terminą mokestiniame ginče

Administraciniuose teismuose nemažą dalį skundų sudaro prašymai dėl termino atnaujinimo mokestiniuose ginčuose. Paprastai tokius prašymus teikia mokesčių mokėtojai.

Reikia pripažinti, kad teismų praktika nėra palanki tokius prašymus teikiantiems asmenims. Pagrindinės taisyklės atnaujinti terminą yra suformuotos Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo:

1) teismas praleistą terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties;

2) svarbiomis priežastimis laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios asmens galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise. Pavyzdžiui, terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, jog ji apriboja asmens galimybes pačiam arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis į teismą nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises;

3) terminas atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios;

4) atsižvelgiama, ar aplinkybės, kuriomis yra grindžiamas prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti apskundimo teisę, į svarbių aplinkybių atsiradimo momentą, jų egzistavimo trukmę, taip pat ar po to, kai minėtos aplinkybės išnyko, asmuo kreipėsi į atitinkamą instituciją per protingą laiko tarpą;

5) vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai;

6) ginčą nagrinėjanti institucija turi vadovautis protingumo ir teisingumo kriterijais. Nurodytų kriterijų taikymas ginčą nagrinėjančiai institucijai suponuoja jos pareigą spręsti termino atnaujinimo klausimą ne formaliai ir visas atsiradusias abejones traktuoti mokesčių mokėtojo naudai.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas