Įmonių reorganizavimai ir atskyrimai: pasiteisinęs įrankis keičiant verslo struktūrą

Advokatų kontora LawHouse apibendrino šių, 2019 metų, rezultatus, kiek jie buvo derlingi įmonių reorganizavimų ir atskyrimų prasme.

Priminsime, kad reorganizavimas, tai įmonių jungimas ir skaidymas, kurių metu vienas juridinis asmuo pasibaigia be likvidavimo procedūros, o jo vietoje veikia kiti juridiniai asmenys, perėmę pasibaigusios įmonės turtą, teises ir pareigas. O atskyrimas, tai procesas, kai iš bendrovės, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis ir jos pagrindu kuriama viena ar kelios tos pačios teisinės formos naujos bendrovės. Reorganizavimo ir atskyrimo skirtumas tas, kad reorganizavime viena iš įmonių būtinai pasibaigia, o atskyrime – nė viena įmonė nepasibaigia ir veikia toliau.

Per 11 šių metų mėnesių Lietuvoje įvyko 111 įmonių reorganizavimų, iš kurių:

  • didžioji dalis – 94 atvejai teko įmonių prijungimui, t.y. kai prie veikiančios įmonės prijungiama kita bendrovė;
  • 8 atvejai teko įmonių skaidymui. Tokiu atveju reorganizuojama įmonė arba išdalina savo teises ir pareigas kitoms bendrovėms arba jos pagrindu įsteigiami du ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuojamos įmonės teisės ir pareigos;
  • 3 atvejai – sujungimai, kai dvi ar daugiau įmonių sujungiamos į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos tokių įmonių teisės ir pareigos.

Šiemet buvo taip pat atlikti 43 įmonių atskyrimai ir bendras reorganizavimų bei atskyrimų skaičius sudaro 154 atvejus (5 iš jų atliko ar dar vykdo LawHouse). Reikia pažymėti, kad mes rėmėmės Juridinių asmenų registro informacinio leidinio informacija, tačiau kai kurios įmonės galėjo viešai skelbti tokią informaciją laikraščiuose, todėl tam tikri reorganizavimo ar atskyrimo atvejai nepateko į šią statistiką.

Reorganizavimų ir atskyrimų statistika rodo, kad verslas aktyviai naudojasi galimybe optimizuoti verslo struktūras, apjungti giminingus verslus, atskirti turtą nuo veiklos ar perduoti įmonių valdymą holdinginei struktūrai.

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas