Europos Komisija išleido komunikatą dėl pasikeitimų PVM srityje po Brexit

2018 m. rugsėjo 11 d. buvo išleistas Europos Komisijos (EK) komunikatas dėl galimų pasikeitimų PVM srityje, Didžiajai Britanijai išstojus iš Europos Sąjungos.

Pagrindiniai EK komunikato aspektai būtų tokie:

1) Nuo 2019 m. kovo 30 d. 00:00 h (CET) Europos Sąjungos teisės normos nebegalios Didžiojoje Britanijoje (DB), nebent tarp ES ir DB būtų sudaryta sutartis, kuri numatytų kitą datą;

2) Nuo aukščiau minėtos datos (išskyrus jeigu būtų sudaryta pereinamojo laikotarpio sutartis) DB nebegalios ir ES teisės normos PVM srityje, t.y. direktyvos 2006/112/EB ir 2008/9/EB, kas paveiks PVM apmokestinamus sandorius ir PVM grąžinimą iš DB.

3) Nuo 2019 m. kovo 30 d. DB nebegalios ES taisyklės tiekimams tarp valstybių narių (intra-Community supplies), nuotolinei prekybai;

4) prekių judėjimams tarp DB ir šalių narių bus taikomas importo-eksporto PVM režimas. Prekės įvežamos iš DB turės pereiti muitinės procedūras ir muitinės kontrolę pagal ES Muitinės kodeksą. ES šalių narių įmonės, išvežančios prekes į DB, turės taikyti eksporto procedūras ir turėti dokumentus, kad prekės eksportuotos;

5) DB įmonėms, siekiančioms būti registruotoms ES šalyse PVM tikslais (tame tarpe ir Lietuvoje), gali reikėti registruotis per tos šalies fiskalinį agentą;

6) Kadangi skirtingoms paslaugų rūšims taikomas atitinkamas PVM režimas, todėl tiek DB tiek ir ES apmokestinamieji asmenys turi peržiūrėti savo susitarimus su klientais dėl paslaugų teikimo apmokestinimo pasikeitimo. Ypatingą dėmesį tam turi skirti ES ir DB įmonės, kurios teikia telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas dėl persiregistravimo MOSS (mini one-stop shop) tikslais;

7) Kol kas nėra aiškumo, kokios bus taisyklės dėl PVM susigrąžinimo iš DB, bet atitinkamas grąžinimo mechanizmas keisis, kadangi nebus galima kreiptis per vietos mokesčių inspekciją dėl PVM grąžinimo iš DB, o ES grąžina PVM abipusiškumo pagrindu. EK siūlo pateikti prašymus grąžinti PVM iš DB, tol kol pastaroji yra ES. Pateikus vėliau, grąžinimo procesas gali užtrukti.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas