DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTO

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuriuo siūlo nuo 2015 m. sausio 1 d. papildyti pajamų rūšių, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, sąrašą bei tuo pačiu plėsti asmenų, draudžiamų socialinių draudimu, ratą. Projekto aiškinamajame rašte projekto rengėjai nurodo tokius pagrindinius uždavinius: nustatyti pajamų rūšis, kurios apmokestinamos VSD įmokomis; nustatyti tvarką, pagal kurią visi vykdantys veiklą ir gaunantys santykinai pakankamai pajamų asmenys privalėtų mokėti VSD įmokas.

Projekto 2 str. 1 d. 1 punktu siekiama papildyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 d. 1 punktą ir nustatyti, kad mažųjų bendrijų vadovai, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariais, būtų draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis. Projekto 5 str. 2 d. nustatyta, kad „Sodros“ įmokomis apmokestinamos pagal civilinę (paslaugų) sutartį gautos mažųjų bendrijų vadovų pajamos, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą.

Taip pat siekiama, kad pajamas iš paskirstytojo pelno ir išmokas už veiklą gaunantys valdybos ar stebėtojų tarybos nariai būtų privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Šių asmenų pajamų apmokestinimo VSD įmokomis reikalingumas grindžiamas galimybe dėl draudžiamojo įvykio gauti atitinkamą valstybinio socialinio draudimo įmoką. Valdybos ir stebėtojų tarybos narių socialinio draudimo įmokų bazę sudarys šių narių už veiklą gautos pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos (Projekto 5 str. 3 d. 3 p.).

Siūloma įvesti minimalią socialinio draudimo įmokų bazę individualios įmonės savininkams, ūkinės bendrijos tikriesiems nariams ir mažosios bendrijos nariams. Šie asmenys privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu nuo pajamų, kurios gali būti išsiimamos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Tuo atveju, kai individualios įmonės, ūkinės bendrijos ar mažosios ūkinės bendrijos apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto pagal Pelno mokesčio įstatymą, ir mokestinių metų pelno mokesčio skirtumas yra didesnis nei 24 minimalių mėnesinių algų suma, individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ir mažosios bendrijos nario socialinio draudimo įmokų bazė negali būti mažesnė nei 12 minimalių mėnesinių algų suma. Projekte taip pat nustatyta padidinta maksimali savarankiškai dirbančiųjų asmenų socialinio draudimo įmokų bazė: ne didesnė negu 60 (anksčiau – 48) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių.

Papildomai apmokestinami ir asmenys, besiverčiantys individualia veikla pagal verslo liudijimus: jie bus privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu ne tik pagrindinei, bet ir papildomai pensijos daliai. Aiškinamajame rašte teigiama, kad verčiantis individualia veikla pagal verslo liudijimą yra spragų, dėl kurių atsiranda galimybė legalizuoti pinigus, gautus iš šešėlinės ekonomikos. Dėl šios priežasties turi būti suvienodintos socialinio draudimo įmokos asmenims, veikiantiems pagal verslo liudijimą, ir kitiems individualia veikla užsiimantiems asmenims. Projekte taip pat siūloma panaikinti fiksuotas įmokas, nustatant, kad asmenų, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus, socialinio draudimo įmokų bazę (apmokestinamąsias pajamas) sudarys 50 procentų deklaruotų individualios veiklos pajamų pagal verslo liudijimą sumos (Projekto 5 str. 3 d. 2 p.).

Didesnėmis įmokomis planuojama apmokestinti ir ūkininkus: ūkininkų ir jų partnerių pajamos, kurios apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, bus apmokestintos socialinio draudimo įmokomis (50% žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų).

Projekte siūloma pakeisti ir daugiau Įstatymo normų, susijusių su nereikšminga skola; išimčių, pagal kurias verslo liudijimo turėtojams nereikia mokėti socialinio draudimo įmokų, panaikinimu; pranešimų ir kitų dokumentų pateikimo tvarka; įsiskolinimo mokėjimu, išieškojimo procedūromis.