Darbdavio mokamos kompensacijos darbuotojui už jo turto naudojimą – neapmokestinamos. Kokios sąlygos

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos, be kita ko, kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose.

Darbo kodekso 31 str. nustatyta, kad darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą. Tačiau darbo sutarties šalys gali susitarti, kad darbuotojas darbo metu naudos savo priemones ar turtą. Tokiu atveju gali būti susitarta dėl darbuotojui mokamos kompensacijos už jo priemonių ar turto naudojimą, kuri neapmokestinama.

Pagal VMI parengtą komentarą, kompensacijos taikymo sąlygos būtų tokios:

  1. Darbdavio ir darbuotojo sudarytas susitarimas dėl darbuotojo priemonių ar turto naudojimo. Toks susitarimas gali būti įrašytas darbo sutartyje arba atskirame susitarime, kuris būtų pridedamas prie darbo sutarties;
  • Priemonės ar turtas turi būti naudojami (reikalingi) tik darbo funkcijoms atlikti (pvz., asmeninis darbuotojo kompiuteris, telefonas, automobilis ir pan.);
  • Kompensacija ar jos paskaičiavimo būdas turi būti nustatyti įmonės apskaitos ir darbo tvarkos dokumentuose, pvz., įmonės apskaitos politikoje gali būti nustatyta kompensacijos dydžio apskaičiavimo tvarka ir asmeninio turto naudojimo sąlygos ar/ir tokios kompensacijos mokėjimas reglamentuotas darbdavio patvirtintose kompensacijos mokėjimo taisyklėse. Kompensacijos sudedamąja dalimi gali būti turto nusidėvėjimas ar/ir eksploatacinės bei priežiūros (einamojo remonto) sąnaudos bei pan.
  • Kompensacijos dydis turi būti ekonomiškai pagrįstas.

Kuro sąnaudos nėra įskaitomos į kompensacijos dydį (jos apmokamos darbdavio pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus ir tokios sumos nelaikomos darbuotojo pajamomis).

Arūnas Šidlauskas

Mokestinių ginčų advokatas