AKTUALŪS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

Nuo 2013 m. sausio 1 d.  įsigalios šie esminiai Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai:

  • Praplėstos mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) teisės: siekiant sumažinti mokesčių mokėtojų ir trečiųjų asmenų administracinę naštą, mokesčių administratoriui suteikiama teisė atleisti juos nuo teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, jeigu  mokestinės prievolės vykdymas gali būti užtikrintas kitomis lygiavertėmis alternatyviomis priemonėmis (pvz., esant galimybei kitomis priemonėmis patikrinti, ar asmuo yra sumokėjęs valstybės rinkliavą, nereikalauti jo pateikti sumokėjimą patvirtinantį kvitą).
  • Nuolatiniai Lietuvos gyventojai vieną kartą per kalendorinius metus nustatyta tvarka ir terminais turės informuoti mokesčių administratorių apie tokius jų sudarytus sandorius, kurie atitiks visus šiuos kriterijus:

1)        Pagal sudarytus sandorius bus gaunama lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų;

2)        Asmens gyventojui per vienus kalendorinius metus grynaisiais pinigais sumokėta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršys 50 000 litų;

3)        Sandoriai bus ne notarinės formos;

4)        Gyventojas pagal sandorius gaus pajamų, kurios mokesčių administratoriui nebus deklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu gyventojas nurodytos informacijos nepateis, tokiais sandoriais negalės pagrįsti savo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinių. Gyventojo pavėluotai pateikta arba patikslinta nurodyta informacija bus nevertinama, jeigu kompetentinga valstybės institucija bus jau pradėjusi asmens mokestinį patikrinimą arba pažeidimo, už kurį atsakoma pagalAdministracinių teisės pažeidimų kodeksą arba pagal Baudžiamąjį kodeksą, tyrimą.

  • Atsisakyta reikalavimo visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo), pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad jis turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo laikotarpį.
  • Esant tiem patiems pagrindams, kada mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo, mokesčių mokėtojas galės būti atleidžiamas ir nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) palūkanų, padidintų palūkanų, palūkanų delspinigių ar jų dalies už suteiktą mokestinę paskolą.
  • Siekiant užtikrinti mokesčių nedeklaravimo prevenciją, nedeklaruotos mokestinės prievolės įvykdymą, sumažinti tokios prievolės nustatymo ir išieškojimo kaštus, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateiks atitinkamo mokesčio deklaracijos, mokesčių administratoriui suteikiama teisė savo sprendimu nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio pateiktos to mokesčio deklaracijos, kurioje buvo deklaruota mokėtina mokesčio suma, duomenis. Tačiau tai nepanaikina mokesčių mokėtojo pareigos mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoti mokestį ir pateikti mokesčio deklaraciją.
  • Siekiant užtikrinti dėl atsiskaitymų grynaisiais pinigais galimos paslėpti mokestinės prievolės įvykdymą, mokesčių administratoriui suteikiama teisė duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienų metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą  vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti (išmokėti arba gauti pinigus) tik negrynaisiais pinigais.
  • Siekiant paskatinti mokesčių mokėtojus laiku vykdyti mokestines prievoles, sutrumpintas  mokestinės nepriemokos išieškojimas, paankstinant mokesčių administratoriaus teisės išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo datą:

–       teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia raginime geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas nurodytas terminas;

–       kai pasibaigus mokesčio sumokėjimo terminui mokesčių mokėtojas mokesčio deklaraciją pateikia pavėluotai arba pateikia patikslintą mokesčių deklaraciją, mokesčių administratorius įgyja teisę išieškoti patikslintoje mokesčių deklaracijoje nurodytą mokestį ir su juo susijusius delspinigius kitą dieną po minėtos deklaracijos pateikimo dienos.